alt alt alt alt alt alt alt alt
صفحه اصلی / سرویسهای ارزش افزوده شبکه

سرویسهای ارزش افزوده شبکه

پیش از طراحی فيزيکی شبکه، می بايست در ابتدا و بر اساس يک فرآيند مشخص، خواسته ها شناسائی و آناليز گردند. چرا قصد ايجاد شبکه را داريم و اين شبکه می بايست چه سرويس ها و خدماتی را ارائه نمايد ؟ به چه منابعی نيار می باشد ؟ برای تامين سرويس ها و خدمات مورد نظر اکثريت کاربران، چه اقداماتی می بايست انجام داد ؟ در ادامه می بايست به مواردی همچون پروتکل مورد نظر برای استفاده در شبکه، سرعت شبکه و از همه مهم تر، مسائل امنيتی شبکه پرداخته شود. هر يک از مسائل فوق، تاثير خاص خود را در طراحی منطقی يک شبکه به دنبال خواهند داشت.
“مرکز پشتبانی انفورماتیک ایران” جهت استفاده سازمانها از شبکه های کامپیوتری نصب شده خدمات مختلفی را در قالب پکیج های یکپارچه به مشتریان خود در سطوح مختلف ارائه می دهد . این خدمات عبارتند از :


 
Internet Sharing (Linux , Windows , Solaris , Mac)
Remote Access
VPN Server (Linux , Windows , Solaris)
Backup Server ( linux , Windows , Mac , Solaris)
Active directory  And Domain
WEB Service ( IIS , Apache,  Xampp,  Wamp )
FTP Server ( Linux , Windows , Solaris )
DNS Server ( Linux , Windows , Solaris )
NS Server ( Linux , Windows , Solaris )
Hosting WEB ( Linux , Windows )
Firewall ( Linux , Windows , Solaris , Mac )
DATABASE ( MsSql  Server , Oracel , MySql )
Printer Server ( Linux , Windows , Solaris )
Accounting Internet AND Printer  
Mail Server  ( Linux , Windows)